18 ലക്ഷം രൂപക്ക് നിർമിച്ച എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വീട് | 18 Lakh Budget Kerala Home

18 Lakh Budget Kerala Home:-വീട് എന്ന സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ എല്ലാ, എന്നാൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് നിർമിക്കാനായി ഒരുപാട് പണം ചിലവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണകാർക്ക് പലപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നേരിടേണ്ടിവരാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഏതൊരു സാത്തആരാണകാരനും അനുയോജ്യമായ ബഡ്ജറ്റിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത അതിമനോഹരമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വീട്. 1235 Sgft ൽ നിർമിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിൽ ഉള്ളത് മൂന്ന് ബെഡ്‌റൂമുകളാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് … Read more

എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു കിടിലൻ വീട് – 13 Lakh budget kerala home design

സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട് നിർമിക്കാനായി പണം കടം എടുക്കുകയും, ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോകാനുകൾ എടുക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. (13 Lakh budget kerala home design ) എന്നാൽ ലോൺ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇനി ഏതൊരു സാധാരണകാരനും നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഹോം ഡിസൈൻ ആണിത്. 13 ലക്ഷം രൂപക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന വീട്. വെറും 5 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകൾ … Read more

എല്ലാ സൗകര്യമുങ്ങളോടും കൂടിയ വീട്.. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിർമിച്ചപ്പോൾ – 20 Lakh Budget kerala home design

വീട് എന്ന സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ സ്വന്തമായ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മികച്ചത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് മിക്ക ആളുകളുടെയും ആഗ്രഹം.(20 Lakh Budget kerala home design) മികച്ച വീട് നിർമിക്കാൻ ഒരുപാട് പണം കടം വാങ്ങിയും, ലോൺ എടുത്തും അവസാനം സമാധാനം നഷ്ടപെടുന്ന അവസ്ഥയിലായ നിരവധി ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതില്നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ ഇതാ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു അതിമനോഹരമായ ഭവനം. … Read more

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വീട് – Budget Kerala Home

Budget Kerala Home: വീട് എന്ന സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പലരുടെയും ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്നതാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പാല്പോഴും ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വപ്നത്തെ ഇല്ലാതാകാരും ഉണ്ട്. മറ്റു ചിലർ പലിശക്ക് പണം എടുത്തതും. മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങിയും എല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചപോലെ ഉള്ള വീട് നിർമിക്കുന്ന ചിലരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ വീടിനുള്ളിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനായി അവർക്കും സാധിക്കാറില്ല. ഇവിടെ ഇതാ ഏതൊരു … Read more

നമ്മൾ സാധാരണകാർക്ക് നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീട്

നമ്മൾ സാധാരണകാർക്ക് നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീട്:- വീട് എന്ന സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കാനായി ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പണിയെടുക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട് നിർമിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പകളും, കട ബാധ്യതകളും തിരികെ അടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇനി അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രെശ്നം ഇല്ലാതെ തന്നെ. ഏതൊരു സാധാരണകാരനും, കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് ഇത്. വെറും എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം ചിലവ് … Read more

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിർമിച്ച വലിയ വീട് –  Budget Kerala Home

Budget Kerala Home:- ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ വീട് നിർമിക്കുക എന്നത് വളരെ ചിലവേറിയ ഒന്നാണ്. അംഗ സംഖ്യ കൂടുന്നതിനെ അനുസരിച്ച് വീടിന്റെ വലിപ്പവും കൂട്ടേണ്ടിവരും, അതുപോലെ തന്നെ നിർമാണ ചിലവും കൂടും. എന്നാൽ ഏതൊരു സാധാരണകാരനും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു വലിയ വീടാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇതാ അത്തരത്തിൽ ഒന്ന്. രണ്ടായിരം സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പത്തിൽ ഉള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത വെറും ഇരുപത്തിയഞ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ്. ഇത്രയും സൗകര്ങ്ങൾ … Read more

ഇനി ഏതൊരു സാധാരണകാരനും വീടുവയ്‌ക്കാം

വീട് എന്ന സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണകാർക്ക് വീട് എന്ന സ്വപ്നം സഫലമാകാനായി ചിലപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പണിയെടുത്താലും സാധിക്കാറില്ല. വളരെ തുച്ഛമായ വരുമാനമേ ഉള്ളു എങ്കിലും നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളുടെയും ആഗ്രഹം മികച്ച ഒരു വീട് തന്നെ നിർമിക്കണം എണ്ണത്താൻ, എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഏതൊരു സാതാരകാരനും സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ വീട്. ഏറ്റവും നൂതനമായ ഡിസൈനിലും, എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ 850 Sqft ൽ നിർമിച്ച വീട്. … Read more

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കിടിലൻ വീട്.. സ്വന്തമാകാം

വീട് എന്നത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ സ്വപ്നമാണ്. മിക്ക ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വീട്, എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു വീട് നിർമിക്കാൻ ഒരുപാട് പണം ലോൺ ആയി എടുക്കേണ്ടതാണ് വരാറുണ്ട്. ലോൺ എടുത്ത് വലിയ വീട് നിർമിച്ച ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലോൺ അടച്ച് തീർക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താറും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഒരിക്കലും അത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്താത്തതിരിക്കാൻ ഇതാ ഏതൊരു സാധാരണകാരനും … Read more

ഏതൊരു സാധാരണകാരനും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വീട് നിർമിക്കാം – Budget kerala home design

സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല, എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഓരോ സാധാരണക്കാരുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.(Budget kerala home design) അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സഫലമാകാൻ പലർക്കും സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. എന്നാൽ വളരെ പരിമിതമായ ചിലവിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇതാ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വീട് നിർമിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഏതൊരു സാധാരണകാരനും താങ്ങാനാവുന്ന ചിലവിൽ വീട്. വെറും ആറര ലക്ഷം രൂപക്ക് … Read more